+7 (775)827-31-24 kazatkastana@mail.ru

Инклюзивті білім беру

МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ
ОҚУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТӘРТІБІ
(ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ)

Инклюзивті білім берудің негізгі мақсаты даму мүмкіндігі шектеулі білім алушының танымдық мүмкіндіктері мен қабілеттеріне сәйкес білім алу құқығын іске асыру, оларды қоғамға біріктіру болып табылады.

Мүмкіндігі шектеулі Білім алушыларды Колледжге қабылдау «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы № 578 Бұйрығы, оқытудың ұсынылған түрімен психологиялық-медициналық – педагогикалық консультацияның (бұдан әрі — ПМПК)қорытындысы негізінде жүзеге асырылады.

Колледж мүмкіндігі шектеулі білім алушылар үшін материалдық-техникалық және оқу-әдістемелік жарақтандыруға және мүмкіндігі шектеулі білім алушылар үшін білім беру ұйымдарын қамтамасыз етуге қойылатын ең төменгі талаптардың нормативтеріне сәйкес заманауи техникалық көмекші құралдармен қамтамасыз етуді қоса алғанда, арнайы білім беру және материалдық – техникалық жағдайлар жасайды және осы санаттағы барлық білім алушыларға білім беру бағдарламаларын толыққанды меңгеру үшін қажетті қолдау деңгейін көрсетеді.

Мүмкіндігі шектеулі білім алушылардың аудиториялық қызметі шектеу мүмкіндіктерінің деңгейіне байланысты қарапайым оқу топтарының білім алушыларымен бірлесіп жүзеге асырылады. Мүмкіндігі шектеулі білім алушылардың қарапайым оқу топтарының білім алушылары барлық аудиториядан тыс (дербес) қызметі мыналармен бірлесіп жүзеге асырылады.

Мүмкіндігі шектеулі білім алушыларға арналған колледж директоры (бұдан әрі – ОВ-мен білім алушы) осындай білім алушыларды қабылдау және білім беру процесіне қосу бойынша дайындық жұмыстарын қамтамасыз етеді:

  1. Колледжге физикалық қолжетімділікті қамтамасыз ету (пандустар, тактильді жолдар және т. б.);
  2. ОВ-дан білім алушылар контингенті болған кезде-жұмысқа қабылдау және іріктеу түзету-педагогикалық қолдауды қамтамасыз ететін педагог қызметкерлердің (педагог-дефектолог, әлеуметтік педагог, педагог-психолог);
  3. Мүмкіндігі шектеулі және дамуында бұзушылықтары жоқ білім алушыларға, педагогикалық құрамға; колледждің барлық білім алушыларының ата-аналарына (заңды өкілдеріне) және техникалық персоналына кеңес беру.

Колледжге мүмкіндігі шектеулі талапкерлерді қабылдаудың негізгі қарсы көрсетілімдері ауыр және терең ақыл-ой кемістігінің, сондай-ақ әртүрлі шығу тегі психопат тәрізді бұзылулардың, жиі ұстамалардың болуы болып табылады.

Оқытудың барлық нысандарындағы колледж білім алушыларына арналған оқу жоспарлары физикалық сипаттағы білім алушылар үшін де жарамды. Психофизикалық сипаттағы ерекше білім беру қажеттіліктері бар, оның ішінде нашар көретін, нашар еститін, сөйлеу қабілеті бұзылған адамдар үшін білім алушының ерекшеліктері мен жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, оқу жоспарлары әзірленеді. ОВ бар білім алушылар дәстүрлі дене шынықтырудың орнына сағат-кредит көлемін сақтай отырып немесе білім алушының жеке оқу жоспары бойынша емдік дене шынықтырудан өтеді.

ОЖБ қалыптастыру және бекіту тәртібін колледж дербес айқындайды.

Бір оқу жылы шеңберінде оқу процесін ұйымдастыру оп пәндерінің кредит-сағаттарының талап етілетін көлемін орындай отырып, оқытудың барлық нысандары мен ББ үшін колледждің оқу процесінің кестесі бойынша жүзеге асырылады.

Кәсіптік практика білім алушының оқу жұмысының міндетті түрі болып табылады. Кәсіптік практиканың негізгі түрлері оқу, өндірістік және диплом алдындағы практика болып табылады. Кәсіптік практиканың нәтижелері аралық аттестаттау қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі.

Академиялық ағындар мен топтар оқушылардың жеткілікті саны және олардың рентабельділігінің жеткілікті деңгейіне қол жеткізу қағидаты бойынша қалыптастырылады. Топтың толымдылығын колледж дербес анықтайды. Жұмыс кәсібін даярлау курстарының бағдарламасын таңдау және игеру тәртібі сабақтас немесе бейіндік ББ бойынша қосымша құзыреттер алу үшін, сондай-ақ білім алушының ББ-мен жеке қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жүзеге асырылады.

Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттері) халықаралық практикада қабылданған цифрлық баламасы бар әріптік жүйеге сәйкес келетін 100 балдық шкала бойынша балдармен бағаланады (оң бағалар, кемуіне қарай, «А» – дан «D» – ге дейін және «қанағаттанарлықсыз» – «FХ»,»F»,) және дәстүрлі жүйе бойынша бағалау. «FХ» белгісіне сәйкес келетін «қанағаттанарлықсыз» баға алған жағдайда, ОВ бар білім алушы қорытынды бақылауды екі есеге дейін қайта тапсыруға мүмкіндігі бар.

Білім беру бағдарламасын іске асыру сапасын арттыру және білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың объективтілігін қамтамасыз ету мақсатында оқыту және қорытынды бақылау процестері бөлінеді. Оқушыларды аралық және қорытынды аттестаттауды оқу бөлімі ұйымдастырады.

Оқу бөлімі студенттердің топтарында өтпелі деңгейден жоғары абсолютті бағалардың нақты пайыздық үлестірілуін көрсететін Бағалау кестесіне сәйкес ОВ бар студенттерді аралық аттестаттау нәтижелеріне тұрақты мониторинг жүргізеді және оларды талдайды.

Оқу пәндері (модульдері) және оқу жұмысының өзге де түрлері бойынша, сондай-ақ жалпы ББ оқу аяқталғаннан кейін білім алушыға академиялық сағат-кредиттер беру ол қол жеткізген оқу нәтижелерін оң бағалау кезінде жүзеге асырылады.

Ауысу, қайта қабылдау кезінде қол жеткізілген оқу нәтижелері, білім алушының ҰБТ-дан оң бағалары академиялық сағат-кредиттерді бір ББ-дан екіншісіне, бір білім беру ұйымынан екінші білім беру ұйымына ауыстыра отырып танылады.

Ресми және бейресми білім беруде білім алушылар алған барлық академиялық кредиттер мен қол жеткізілген оқу нәтижелері оқу жылдарының санына қарамастан бүкіл оқу кезеңінде жинақталады.

Оқуды аяқтағаннан және ББ барлық талаптарын орындағаннан кейін білім алушыға тиісті біліктілік және дипломға қосымша беріле отырып, мемлекеттік үлгідегі диплом беріледі. Үздік диплом беру рәсімі колледждің білім беру саласындағы саясатының 9.46 және 9.47-тармақтарына сәйкес жүргізіледі.

Skip to content